Åpent brev til alle medlemmer av MOHSK

Åpent brev ang. en eventuell sammenslåing av Moss og omegn hestesportklubb og Noreødegården Ryttersportsklubb.

Introduksjon

I løpet av det siste halve året har temaet om å slå sammen Moss og omegn hestesportklubb og Noreødegården Ryttersportsklubb (i den videre teksten kalt MOHSK og NR) dukket opp. I vinter ble det konkretisert i form av et reelt ønske og en sak for årsmøtene i de begge klubber. Årsmøtene i både MOHSK og NR har som kjent blitt utsatt, og det har gitt meg den lille ekstra tiden til å sette noen tanker om denne eventuelle sammenslåingen ned på det digitale papiret.

Bærekraftig klubbdrift

Først tenkte jeg å si litt om begrepet bærekraftig rideklubb, et konsept forankret både i Rytterforbundet og på et mer generelt grunnlag i Norges Idrettsforbund.

(NRYFs langtidsplan 2011-2015, videreført i Rytterpolitisk dokument 2015-2019 og NIF Idrettspolitisk Dokument for 2011-2015.)

NRYF har som ett av sine delmål og oppfordrer sine klubber til å bli (store og) bærekraftige. De definerer en bærekraftig rideklubb som følger:

  • Klubben er en god arena for sportslig utvikling
  • Klubben er en sosial møteplass for barn og unge
  • Klubben skal tilby gode breddeaktiviteter
  • Klubben skal ha gjennomføringsevne – sportslig aktivitet
  • Klubben skal tilby utvikling av framtidas ledere
  • Klubben skal være selvdreven og ha ressurser til å drive det som er nevnt ovenfor

Hva dette innebærer
Det er med andre ord ikke bare å sette seg ned å brå-starte opp en rideklubb, dersom man ønsker å drive denne både utfra Rytterforbundet og Norges Idrettsforbunds premisser for bærekraftighet. Det legges en rekke konkrete føringer for hva som skal til for å kalle klubben bærekraftig, slik at den drives slik forbundene ønsker.

Det tar ikke så lang tid i tenkeboksen med disse definisjonene før ett utrykk tydelig utkrystalliserer seg, nemlig:

  • Ressurser

Ressurser

Retningslinjer for sportslig utvikling
For at klubben skal være en god arena for sportslig utvikling kreves det at klubben har ressurser for å tilrettelegge for nettopp dette. Noen må kikke inn i framtiden, tenke ut en strategi, lete fram de riktige målene, legge planer og finne tiltak og virkemidler som gjør at klubben på sikt nærmer seg sine mål og gir medlemmene den ønskede sportslige utviklingen.

Den foretrukne sosiale møteplassen
For at klubben skal være en foretrukken sosial møteplass for sine medlemmer kreves det at den rår over ressurser som får dette til å skje i praksis. At det er i denne klubben de lokale hestesportinteresserte ønsker å være. At klubben blir det naturlige samlingspunktet.

Inkluderende breddeaktiviteter
For at klubben skal kunne tilby muligheter for gode breddeaktivitetstilbud, kreves det nok en gang ressurser som jobber med dette som rettesnor. Hvilke aktiviteter ønsker medlemmene seg? Hvilke muligheter har vi for å legge til rette for disse aktivitetene? Hvilke andre aktører i lokalsamfunnet kan være interessert i å samarbeide med oss? Hvilken påvirkningskraft har vi overfor kommunale aktører? Hvilke muligheter ligger det i lokal sponsoring? Osv.

Klubbens gjennomføringsevne

For at klubben skal ha gjennomføringsevne kreves det nok en gang ressurser. Ressurser nok til å gjennomføre D-stevnet i april eller L-stevnet i august. Eller hva med den treningshelgen? Hvem tar seg av administrasjon og gjennomføring, betaling, kontakt med trener/e, deltakere, anleggseier/e og andre instanser? Kan vi arrangere et Grønt Kort kurs? Kan vi tilby utdanning av teknisk personell? Har vi medlemmer som ønsker å utdanne seg?

Utvikling av nye ledere

Det er kjipt å hoppe etter Wirkola, eller å ta over i en klubb som har blitt drevet av en ildsjel. Ære være alle ildsjeler, men hvis man glemmer å jobbe med lederrekruttering blir det fort ekstra kjipt å hoppe etter nevnte Wirkola. …så … hvilke ressurser har vi tilgjengelig for denne jobben?

Når dette er på plass og fungerer, kan vi virkelig snakke om en selvdreven, bærekraftig klubb!

Ressurser = Medlemmer

Så kort sagt, vi trenger MEDLEMMER!

Vi trenger folka, folka med kompetanse på så mangt.

Kan du ikke noe om hest sa du?

Det gjør ikke noe, for du har kanskje kompetansen til å fikse nettverksoppkoblingen på stevneplassen? Det gjør ikke noe, for du kan kanskje kjøre slådden mellom klasse 5 og 6? Det gjør ikke noe, for kanskje elsker du å stå i (stevne)kiosken, prate og selge vafler? Det gjør ikke noe, for kanskje er du en magiker med tall og vil passe perfekt som klubbens nye kasserer? Det gjør ikke noe, for kanskje kan akkurat du holde det førstehjelpskurset som medlemmene ønsker seg.

Ja, vi trenger medlemmer! For sammen er vi sterke, sammen har vi ressursene, kompetansen og kontaktene, sammen skaper vi den sosiale møteplassen og sammen tilrettelegger vi for klubbaktivitetene! Sammen er vi den bærekraftige klubben vi bør være!

Mitt ønske

Det kommer vel neppe som noen stor overraskelse at jeg er helt overbevist om at en sammenslåing av de to klubbene vil medføre positive ringvirkninger for alle som er interessert i hestesport i vårt lokalområde. En klubb av en viss størrelse vil helt klart kunne drives med mye større innslag av bærekraftige elementer enn to klubber som opererer fra “hver sin tue”.

Medlemsmassen vil øke og det gir oss muligheten til å fordele oppgavene på flere  mennesker og det vil øke ressursene klubben vil ha til rådighet både i form av antall personer, med kompetansen og kontaktnettet disse innehar.

Neida, selvsagt vil ikke alt være rosenrødt fra dag én etter en eventuell sammenslåing. Mye arbeid vil fortsatt ligge foran oss og alt vil helt sikkert ikke bli som vi setter oss fore i en Plan A. Men… det vil være et stort steg i riktig retning!

Min overbevisning

Jeg er derfor overbevist om at hvis vi ønsker å skape en klubb som gir alle medlemmer en tilhørighet, mulighet for sportslig og personlig utvikling, et sosialt samlingspunkt og aktiviteter for alle er vi best tjent med én bærekraftig hestesportsklubb her i Mosseregionen!

Jeg ber deg derfor om å stemme ”JA” til en sammenslåing når anledningen byr seg en gang i en forhåpentligvis nær framtid!

Med vennlig hilsen
Sven Arnesen
Medlem av MOHSK
01.06. 2020

Din kommentar

Del gjerne!

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest